Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Raport z ewaluacji wewnętrznej 3

SPIS TREŚCI

 

I. Zakres ewaluacji.

II. Organizacja i przebieg ewaluacji.

III. Wyniki i ich interpretacja.

IV. Wnioski i rekomendacje.

V. Załączniki.                                                                     

                                                                                                                                     

I.                   ZAKRES EWALUACJI

       

          W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację, której celem było pozyskiwanie informacji o formach aktywności ruchowej realizowanej w przedszkolu,  rozwijanie metod służących aktywności dzieci oraz poznanie stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych, a także zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Przedmiotem ewaluacji  było bezpieczeństwo wychowanków. Działania prowadzono w obszarze 1.: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności  statutowej przedszkola (wymaganie 1.2 – „W przedszkolu dzieci są aktywne”  oraz wymaganie 1.3 – „W przedszkolu respektowane są normy społeczne” ). Ewaluację prowadzono, aby zbadać :

-  czy dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju ,

-  czy dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje,

-  czy przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

W związku z powyższym sformułowano główne problemy badawcze :

·        Dzieci podejmują  różnorodną aktywność  na rzecz własnego rozwoju W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze

·        Przedszkole wspomaga aktywność dzieci

·        Dzieci są wdrażane do samo dzielności

·        Dzieci wiedzą, jakich zachowań się  od nich oczekuje.

·        W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze

·        Działania wychowawcze mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań .

·        W przedszkolu ocenia się skuteczność działań wychowawczych oraz modyfikuje się je w razie potrzeb.

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano   pytania kluczowe i kryteria ich oceny

PYTANIA 

KLUCZOWE           

KRYTERIA  EWALUACJI

·         Jakie formy pracy stosowane są w celu aktywizacji dzieci ?

 

·         Jakie metody aktywizujące dzieci są wykorzystywane przez  nauczycieli ?

 

 

·         W jaki sposób dzieci są zaangażowane w trakcie zajęć?

·         częstotliwość stosowania  różnorodnych form pracy

 

·         częstotliwość stosowania metod aktywizujących

 

 

·         aktywność dzieci we wszystkich sferach rozwojowych

·         Które sytuacje pobytu dziecka w przedszkolu  sprzyjają wyzwalaniu się jego aktywności ?

 

·          W jaki sposób nauczyciele podnoszą  atrakcyjność  zajęć z oraz  zachęcają dzieci do aktywności  ?

 

·         Czy wyposażenie  przedszkola uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci?

 

·         W jaki sposób nauczyciele zachęcają dzieci  do samodzielności?

 

 

·         diagnoza zachowań dzieci

 

 

 

·         różnorodność dokumentów

 

 

 

·         możliwości  przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci

 

 

·         aktywność nauczyciela

·         Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci?

 

·         Czy dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

 

·         trafność stosowania form pracy w aktywizowaniu dzieci

 

·         skuteczność stosowanych metod

·         Które przepisy prawa  określają w/w zagadnienie?

 

·         Które dokumenty i regulaminy określają zasady bezpieczeństwa w przedszkolu?

 

·         Czy przedszkole informuje rodziców o przestrzeganiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa ?

 

·         Jaka jest znajomość zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz stosowania norm moralnych wśród pracowników przedszkola, dzieci i rodziców ?

·         zgodność  z przepisami prawa

 

 

·         różnorodność dokumentów i regulaminów

 

·         dostępność  i powszechność dokumentów

 

 

·         znajomość przepisów i ich przestrzeganie

·         W jaki sposób diagnozuje się w przedszkolu osiągnięcia dzieci?

 

·         diagnoza zachowań dzieci

·         Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminujące zagrożenia ?

·         działania  wychowawcze i profilaktyczne

·         Czy wyciągane są wnioski  ze skuteczności oddziaływań wychowawczych?

 

·         W jakim stopniu w przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie?

 

·         Czy działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane w razie potrzeb?

·         skuteczność oddziaływań

 

 

·         modyfikacja

 

W procesie ewaluacji wykorzystano następujące metody zbierania danych:

v  ankieta

v  wywiad

v  analiza dokumentów

v  rozmowa.

Dokonano  analizy dokumentów, dzienników  zajęć, obserwowano  dziecko na zajęciach    dydaktyczno – wychowawczych    trzy   razy w ciągu roku, przeanalizowano  karty pracy – kolorowanki na temat bezpieczeństwa, kontrakt grupy, kodeks przedszkolaka oraz realizowano zajęcia  o bezpieczeństwie. Przeanalizowano  dokumentację współpracy  z rodzicami/kontakty indywidualne i zebrania grupowe oraz przeprowadzono pedagogizację dla rodziców na temat ,,Bezpieczny przedszkolak”.

Dokumenty analizowane w trakcie ewaluacji wewnętrznej:

 

v  dziennik zajęć

v  miesięczne plany pracy

v  protokoły z posiedzeń przedszkolnego zespołu przedmiotowego

v  obserwacja pedagogiczna

v  realizacja podstawy programowej

v  scenariusze zajęć, zebrań z rodzicami, uroczystości, obserwacji pracy nauczyciela, uroczystości

v  sprawozdania

v  inna dokumentacja placówki

 

Ewaluację prowadzono w okresie od 2 września 2012r. do 31 maja 2013 r. wg następującego harmonogramu:

 

Lp.

ZADANIA  DO  WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1.

Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji

 

3 – 28.09.2012 r.

2.

Działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie działań pożądanych.

 

3.09.2012 r. – 28.06.2013 r.

3.

Zatwierdzenie pytań kluczowych przez dyrektora ZSP

 

20 – 25.09.2012 r.

4.

Opracowanie narzędzi badawczych : kwestionariuszy, wzorów zestawień wyników oraz dobór metod

 

26.09 – 9.10.2012 r.

5.

Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi

 

8 – 12.10.2012 r.

6.

Przeprowadzenie  obserwacji wstępnej  oraz rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz ich aktywności.

 

1 – 19.10.2012 r.

7.   

Prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców

 

29.10 - 16.11.2012 r.

8.

Prowadzenie  wywiadu wśród dzieci w oparciu o przygotowany  kwestionariusz

 

8– 26.10.2012 r.

9.

Analiza  dokumentów

 

22– 26.10.2012 r.

10.

Analiza danych uzyskanych z obserwacji

 

29.10 – 19.11.2012 r.

11.

Wprowadzenie zmian w działaniach  wychowawczych.

 

26.11.2012 r. – 6.05.2013 r.

12.

Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi przedszkolnymi

 

6. 05 – 3.06.2013 r.

13.

Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi

 

20 -24.05.2013 r.

14.

Analiza dokumentów

 

6 – 10.05.2013 r.

15.

Pisanie raportu

 

10 – 20.06.2013 r.

16.

Przedstawienie raportu dyrektorowi

 

24 – 28.06.2013 r.

17.

Przedstawienie raportu na Radzie Pedagogicznej

 

24 – 28.06.2013 r.

 

W oparciu o przygotowany plan opracowano następujące narzędzia:

v  ankieta dla rodziców – załącznik 1

v  kwestionariusz wywiadu z nauczycielem – załącznik 2

v  kwestionariusz rozmowy z dzieckiem – załącznik 3

Ankiety  skierowano do rodziców dzieci  w  dniu 29 października  2012 r. Ostatecznie ankietę wypełniło  29 osób , co stanowi 50 % wszystkich rodziców w przedszkolu

( losowo wybrana grupa badawcza).

 

 Wywiad z nauczycielkami przeprowadził dyrektor ZSP w dniach od 8 do 10 października 2012 r.  oraz w dniach od 20 do 24 maja 2013 roku.

 

III. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA

·         ANALIZA  DOKUMENTÓW

Z  analizy  dokumentów  wynika iż w roku szkolnym 2012/ 2013 na bieżąco  diagnozowano  zachowania dzieci  poprzez obserwację  i monitoring , a także systematycznie  wpisywano informację   w arkuszach  kontaktów indywidualnych.Nauczyciele rejestrują osiągnięcia dzieci prowadząc:  arkusze obserwacji,  codzienne obserwacje i kontakty z dziećmi,  arkusze ewaluacji wewnętrznej  przedszkola, analizę  wytworów dziecięcych.

·         PODSUMOWANIE  WYNIKÓW  ANKIETY  DLA  RODZICÓW

Ankieta została przygotowana w celu poznania  opinii rodziców dzieci przedszkolnych na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Ankietę wypełniło anonimowo 29 losowo wybranych rodziców udzielając odpowiedzi na 7 pytań.

Uzyskano następujące informacje:

Wszyscy respondenci stwierdzili, że przedszkole informuje o zasadach bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm społecznych w placówce.

Odbywa się to w różnych formach, które przedstawia poniższy wykres ( oś pionowa przedstawia liczbę osób, które udzieliły wybranej odpowiedzi):

Rodzice uważają, że w przedszkolu przestrzega się zasad, dzięki którym zapewnione jest bezpieczeństwo. Niektórzy z nich wymienili jednocześnie kilka z nich.

Rodzice są informowani o zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz stosowaniu norm moralnych wśród pracowników przedszkola, dzieci i rodziców.  Ankieta wypełniona przez rodziców nakreśliła stopień tej wiedzy.

Wszyscy rodzice zgodnie uważają, że ich dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Są również przekonani o tym, iż ich pociechy wiedzą , co wolno, a czego nie wolno im robić w przedszkolu.  Wszyscy rodzice również twierdzą, iż rozmawiają ze swoimi dziećmi, n.t. ich zachowania w przedszkolu.

Wszyscy respondenci uważają, że przedszkole zaspakaja potrzeby ich dzieci. Wymieniają jednocześnie potrzeby, jakie posiadają ich dzieci, a które personel w przedszkolny powinien uwzględniać:

 

     Większość pytanych rodziców ( 26 osób) stwierdziło , iż nie ma żadnych dodatkowych oczekiwań wobec placówki, ponieważ nie mają żadnych zastrzeżeń do jej pracy.  3 rodziców wymieniło dodatkowe oczekiwania, jakie mają wobec przedszkola:

v  zadbany plac zabaw,

v  zapewnienie rozwoju społecznego, edukacji,

v  wspieranie i rozwoju dziecka w dziedzinach, w których dzieci wykazują zainteresowanie,

v  bezpośrednie i otwarte informowanie rodziców o potrzebach bądź zaistniałych problemach,

v   współpracy,

v  kontroli bezpieczeństwa, np. zamykania budynku szkolnego,

v  nadzoru nad korzystaniem z toalet( droga „z” i „do”),

v  duża liczba ćwiczeń, aby dzieci mogły się prawidłowo rozwijać,

v   organizacja czasu dodatkowego, np. wyjazdy na basen, nowy plac zabaw,

v  wyjazdy na basen.

 

·         PODSUMOWANIE   WYNIKÓW  INDYWIDUALNYCH ROZMÓW  PROWADZONYCH  Z  DZIEĆMI:

 

Wszystkie badane dzieci znają zasady dotyczące bezpieczeństwa i norm społecznych , o których trzeba pamiętać bawiąc się i ucząc w przedszkolu.

 

Dzieci wymieniają z łatwością to, co można im robić , to , czego nie wolno i to , co należy robić. Informacje te przedstawiają poniższe wykresy:

 

Dzieci jednocześnie podkreślają, że na zajęciach, w których uczestniczą często powtarzane są zasady bezpieczeństwa w przedszkolu. Nauczycielki zwracają na to szczególną uwagę.

Wszystkie pytane dzieci potwierdzają, iż czują się bezpiecznie w przedszkolu.

 

·         PODSUMOWANIE  WYNIKÓW  WYWIADU  PROWADZONEGO  PRZEZ  DYREKTORA  ZSP  Z NAUCZYCIELKAMI PRZEDSZKOLA:

Nauczycielki  znają  przepisy dotyczące bezpieczeństwa w placówce oraz obowiązujące w niej normy społeczne.  Powyższe stwierdzenie potwierdzają :

v  bieżąca realizacja programu profilaktycznego: „Przedszkolaku, żyj zdrowo i bezpiecznie” w grupie pięciolatków,

v  karty zgłoszeń dzieci do przedszkola z wyraźną adnotacją i zgodą rodziców na odbiór ich dzieci przez wskazane przez nich osoby;

v   statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej;

v   roczny plan przedszkola;

v   dziennik lekcyjny;

v   umowy między nauczycielem a dzieckiem: kodeks postępowania w przedszkolu

v   dokument potwierdzający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawierającej w sobie treści związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu;

v   dokumentacja zawierająca upoważnienia,  zgody, zaświadczenia oraz ogłoszenia przedstawiane rodzicom.

 

W przedszkolu diagnozuje się osiągnięcia dzieci stosując następujące narzędzia:

v  arkusz obserwacji

v  codzienna obserwacja i kontakty z dziećmi

v  ewaluacja wewnętrzna  przedszkola

v  analiza  wytworów dziecięcych

Ponadto  placówce eliminuje się napotkane w pracy wychowawczej zagrożenia poprzez:

v  stosowanie ćwiczeń zapobiegających agresji,

v  rozmowa i pouczenie dzieci n.t. norm społecznych i ich respektowania,

v  budowanie pozytywnych relacji w grupie,

v  prowadzenie edukacji dotyczącej zagrożeń ,

v  realizacja podstawy programowej i programu profilaktycznego,

v  propagowanie zdrowego stylu życia,

v  natychmiastowe reagowanie na sposób wypowiadania i zachowania się  dzieci,

v  uczenie radzenia sobie z własną emocjonalnością

v  omawianie pozytywnych postaw w oparciu o literaturę i postacie literackie,

v  wprowadzenie tablicy motywacyjnej.

Nauczycielki  wzmacniają  wśród dzieci zachowania społecznie pożądane stosując pochwały i nagrody, rozwijając  zdolności do samokontroli i unikania szkodliwego ryzyka, kształtując  postawy moralne i właściwą hierarchię wartości, budząc pragnienia naśladowania pozytywnych cech, autorytetów oraz ucząc  kultury bycia i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka.

Pracownicy  wyciągają ponadto  wnioski ze skuteczności działań wychowawczych. Jeśli  działania przynoszą dobre efekty, są prowadzone nadal.  Gdy jednak są niewystarczające, to są korygowane, uzupełniane lub zupełnie zmieniane, na bieżąco sprawdzając czy są skuteczne.

Nauczycielki  dokonują  analizy działań wychowawczych i modyfikują je w razie potrzeby po zasięgnięciu informacji ( literatura, Internet, rozmowy z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami itp.)

Metody pracy stosowane przez nauczycielki   w celu aktywizacji dziecka lub całej grupy to :

v  gry dydaktyczne,

v  burza mózgów,

v  burza pytań – odwrotność burzy mózgów,

v  mapa mentalna,

v  wspólne rysowanie,

v  drama, stacje zadaniowe,

v  metoda pojęciowa ( wizualnego przedstawiania problemu),

v  drzewo decyzyjne.

 

Formy pracy  jakie stosują nauczycielki w celu aktywizacji dziecka lub całej grupy to:

v  różne rodzaje zabaw,

v  rozwiązywanie zadań wg własnego pomysłu,

v  samodzielne doświadczenia dziecka,

v  spontaniczna aktywność własna dziecka,

v  gry dydaktyczne,

v  zajęcia dramowe,

v  eksperymenty.

Nauczycielki angażują dzieci do aktywności, w trakcie codziennych zajęć zorganizowanych i dowolnych poprzez przydzielenie dzieciom stałych obowiązków,  motywowanie ich, dawanie im przedmiotów, które mogą przez uruchomienie własnej wyobraźni wykorzystać w swojej zabawie, dowolne lepienie z plasteliny i masy solnej, zachęcanie do wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do nowych , nietypowych sytuacji.

Nauczycielki podnoszą atrakcyjność swoich zajęć przez udział dzieci w doświadczeniach, wprowadzanie nowych zabaw z dużą ilością ruchu, przeplatanie zajęć elementami teatru, bezpośrednim kontaktem z rekwizytami dotyczącymi danego tematu, poznawanie przyrody wielozmysłowe, wprowadzeniu zadań domowych ( praktycznych) polegających na bezpośrednim doświadczaniu problemów.

Zdaniem nauczycieli  wyposażenie placówki  uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci. Na wyposażeniu przedszkola i ZSP znajdują się rekwizyty wykorzystywane w trakcie aktywności ruchowej: piłki, szarfy, woreczki korekcyjne, piłeczki, skakanki, koła hula-hop, duże piłki do skakania, chustki do zabaw tanecznych, krążki. Ponadto w przedszkolu znajdują się  pomoce do rozwijania sprawności manualnej i umysłowej. Przedszkole posiada również sale bezpieczne –miękki dywan, zaokrąglone rogi stołów i krzeseł. Na wyposażeniu nie ma zabawek małych ( łatwych do połknięcia, ostrych). Zabawki w dużej części wykonane są z materiałów ekologicznych.

Nauczyciele zachęcają dzieci do samodzielności poprzez dawanie im poleceń i zadań . Ponadto dzieci samodzielnie przygotowują salę do zajęć oraz ją po nich sprzątają. Nauczyciele zachęcają dzieci do wzajemnej pomocy, wspólnej pracy oraz troski o wspólną salę.

   IV.  WNIOSKI I REKOMENDACJE

W Przedszkolu Publicznym w Pewli Ślemieńskiej dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju , dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, a w  przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

 100% dzieci chętnie przychodzi do przedszkola.   Dzieci nie przejawiają zachowań rażąco odbiegających od norm społecznych, wiedzą czego się od nich oczekuje. W przedszkolu  obowiązuje ,,Kodeks przedszkolaka”, w którym ustalone są jasne reguły zachowania akceptowane przez dzieci i rodziców.  W placówce funkcjonuje jasny i czytelny system ponoszenia  konsekwencji za niewłaściwe zachowanie. Jeżeli dziecko przejawia negatywne zachowanie to proponuje mu się wyciszenie w kąciku relaksacyjnym oraz pozbycie się złości, odsunięcie go na chwilę od zabawy, by przemyślało swoje zachowanie. Nauczyciele  stosują  także pozytywne wzmocnienia: pochwały na forum grupy, pochwałę do rodziców, pochwałę indywidualną, przyznają odznaki. W przedszkolu organizowane są spotkania i konsultacje z rodzicami. Zdaniem rodziców nauczyciele pracujący w przedszkolu dbają o bezpieczeństwo dzieci.

Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Pomieszczenia , w których przebywają dzieci,   nie stwarzają zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.  Wszyscy rodzice uważają, że  podczas zajęć organizowanych przez przedszkole wszyscy wychowankowie mają zapewnioną opiekę ze strony kompetentnych i  odpowiedzialnych  nauczycieli.

 W ciągu    bieżącego roku nie wydarzył się w przedszkolu żaden wypadek. Sale są zadbane i estetycznie urządzone.

 Rodzice uważają ponadto, że w przedszkolu w wystarczającym stopniu  prowadzona jest edukacja dotycząca bezpiecznych zachowań dzieci.  Przeprowadzono również pedagogizację rodziców ,  mającą na celu poszerzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa  oraz znajomości regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci   w przedszkolu.

Mocne strony przedszkola

·         Tworzenie atmosfery zapewniającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa tak ważnego dla   rozwoju i zdrowia fizycznego i psychicznego – wychowankowie czują się bezpiecznie w przedszkolu pod opieką nauczycieli.

·         Planowość i systematyczność pracy z dziećmi w zakresie wdrażania ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i norm społecznych, przekładająca się na wysoki stopień skuteczności tych działań. 

·         Większość wychowanków prezentuje zachowania społeczne powszechnie akceptowane, co świadczy o wysokiej skuteczność działań nauczycieli w tym zakresie.

·         Stosując różne środki wzmacniające nauczyciele skutecznie motywują większość dzieci do pozytywnych zachowań społecznych.

·         Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.

·          Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.

·          W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

·         Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.

·         Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

·         Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.

·          Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

·          Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.

Słabe strony  przedszkola 

·         Działania w zakresie eliminowania niepożądanych zachowań u dzieci mimo wysokiej oceny rodziców dotyczącej ich skuteczności, nie  zawsze przynoszą pożądane zdaniem nauczycieli efekty. Wśród wychowanków pojawiają się czasami zachowania    nieakceptowane społecznie, między innymi zachowania agresywne.

·         Brak opracowanych w każdej sali kodeksów postępowania czytelnych dla rodziców i dzieci.

 

 

 

REKOMENDACJE

 

ü   Nauczyciel powinien   pracować tak,  aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie bezpieczeństwa  dziecka.

ü  Do 15 września należy stworzyć w każdej sali przedszkolnej regulaminy obrazkowe i kolorowanki, pozwalające na lepsze poznanie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu  oraz ich otoczeniu

ü  Na zebraniu grupowym przeprowadzić pedagogizację  rodziców na temat: ,,Bezpieczeństwo dziecka w domu, przedszkolu i na podwórku”.

ü  Wykwalifikowana kadra posiadająca powinna poszerzając  wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i je eliminować

ü   Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, wybrane dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa. np. regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.

   V.ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK 1________________  ANKIETA  DLA  RODZICÓW

Ankieta  dla  rodziców

Ewaluacja wewnętrzna , rok szkolny 2012/2013

Przedszkole Publiczne w ZSP w Pewli Ślemieńskiej

Opracowanie: Monika Ponikiewska

 

Niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Pana/ Pani  opinii na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi, które pomogą nam dostosować jakość zajęć edukacyjnych w przedszkolu do potrzeb Pana/Pani dziecka.

Ankieta jest anonimowa.

1.   Czy przedszkole informuje Pana/Panią o zasadach bezpieczeństwa oraz przestrzegania innych norm społecznych w placówce ?

Proszę określić w jakie sposób oraz rodzaje przekazywanych treści.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Jaka jest Pana/Pani znajomość zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz stosowania norm moralnych wśród pracowników przedszkola, dzieci i rodziców ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.   Czy Pana/Pani dziecko czuje się bezpieczne w przedszkolu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.   Czy Pana/Pani dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno mu robić w przedszkolu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Czy rozmawia Pan/Pani ze swoim dzieckiem o jego zachowaniu w przedszkolu oraz o tym?

............................................................................................................................................................................................................................................................

6.   Czy placówka przedszkolna zaspakaja potrzeby Pana/Pani dziecka?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.   Proszę wymienić potrzeby swojego dziecka i oczekiwania wobec placówki przedszkolnej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję.

 

ZAŁĄCZNIK 2________________  KWESTIONARIUSZ  WYWIADU  Z  NAUCZYCIELEM

Kwestionariusz  wywiadu  z  nauczyciele

Ewaluacja wewnętrzna , rok szkolny 2012/2013

Przedszkole Publiczne w ZSP w Pewli Ślemieńskiej

Opracowanie: Monika Ponikiewska

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………………………………………

 

1.       Czy  zna Pani przepisy dotyczące bezpieczeństwa w placówce oraz obowiązujące w niej normy społeczne? Jeśli tak, proszę je wymienić.

…………………………………………………………………………………………

2.   W jaki sposób diagnozuje Pani osiągnięcia dzieci ?

............................................................................................................

3.   W jaki sposób eliminuje Pani napotkane w pracy wychowawczej zagrożenia?

…………………………………………………………………………………………W jaki sposób wzmacnia Pani wśród dzieci zachowania społecznie pożądane?

…………………………………………………………………………………………

4.   Czy wyciąga Pani wnioski ze skuteczności działań wychowawczych ?

…………………………………………………………………………………………

5.   Czy dokonuje Pani analizy działań wychowawczych i modyfikuje je Pani  w razie potrzeb?

…………………………………………………………………………………………

6.   Jakie metody pracy ( oraz z jaką częstotliwością ) stosuje Pani w celu aktywizacji dziecka lub całej grupy?

…………………………………………………………………………………………

7.   Jakie formy ( oraz z jaką częstotliwością) stosuje Pani w celu aktywizacji dziecka lub całej grupy?

…………………………………………………………………………………………

8.   W jaki sposób angażuje Pani dzieci do aktywności, w trakcie codziennych zajęć zorganizowanych i dowolnych?

…………………………………………………………………………………………

9.   W jaki sposób podnosi Pani atrakcyjność swoich zajęć ?

…………………………………………………………………………………………

10.               Czy wg Pani wyposażenie przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci?

…………………………………………………………………………………………

11.               Czy zachęca Pani dzieci do samodzielności? Jeśli tak, to w jaki sposób?

........................................................................................................................................................................................................................

12.               Jakie formy aktywności preferują dzieci w Pani grupie ?

…………………………………………………………………………………………

13.               Czy dzieci w Pani grupie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

…………………………………………………………………………………………

 

 Wywiad  przeprowadził dyrektor ZSP w Pewli Ślemieńskiej – mgr Roman Duc.

 

ZAŁĄCZNIK 3________________  KWESTIONARIUSZ  ROZMOWY  Z  DZIECKIEM

Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem

Ewaluacja wewnętrzna , rok szkolny 2012/2013

Przedszkole Publiczne w ZSP w Pewli Ślemieńskiej

Opracowanie: Monika Ponikiewska

 

Chciałabym zadać ci  dwa pytania na temat  twojego pobytu w przedszkolu oraz tego, jak się tu czujesz . Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ wszyscy nauczyciele w przedszkolu chcieliby , abyś czuła/czuła się tu bezpiecznie i dobrze,  i abyś mógł/mogła się tu wesoło bawić i uczyć. Proszę Cię o szczerą odpowiedź.

 

1.   Czy znasz zasady , o których trzeba pamiętać bawiąc się i ucząc w przedszkolu ? (bezpieczeństwo, normy społeczne )

…………………………………………………………………………………………………………

2.   Czy czujesz się bezpiecznie w przedszkolu?

…………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękuję ci za pomoc.

 

 

Styczeń 2015
31
Sobota

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.