Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zadania i obowiązki opiekuna stażu

Praktyka w przedszkolu

1. Poznanie struktury organizacyjnej placówki przedszkolnej.

2. Poznanie zasad rekrutacji do przedszkola.

3. Zapoznanie się z dokumentacją i pracą dyrektora przedszkola.

4. Obserwacja wybranych dzieci (4 osoby) w różnych sytuacjach życia przedszkolnego.

5. Udział w zajęciach wyrównawczych. Przygotowanie środków dydaktycznych na te zajęcia (po

uzgodnieniu z nauczycielem).

6. Przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem-opiekunem praktyki na temat wad postawy

występujących u dzieci przedszkolnych.

7. Udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

8. Pomoc nauczycielowi-opiekunowi praktyk w organizowaniu uroczystości przedszkolnych oraz

pomoc i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas spacerów, wycieczek i zabaw na

świeżym powietrzu.

9. Poznanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola.

10. Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami obserwowanych dzieci w celu poznania ich

warunków rozwojowo – wychowawczych w rodzinie.

11. Zapoznanie się z dokumentacją obserwowanych dzieci.

12. Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej, zebraniu rodziców, zajęciach otwartych, festynach

rodzinnych i innych.

13. Pomoc nauczycielowi w urządzeniu okolicznościowych kącików zainteresowań.

14. Pomoc nauczycielowi na spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci z danej grupy.

 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK

 

§ 9

 

1.     Opiekun ciągłej praktyki pedagogicznej powinien:

a.     zapewnić warunki niezbędne do odbycia praktyki w określonym terminie;

b.     zapoznać się z programem i regulaminem praktyki;

c.     ustalić ze słuchaczem harmonogram praktyki przed jej rozpoczęciem z uwzględnieniem

§ 3 pkt 2;

d.     przygotować i poprowadzić zajęcia przewidziane programem praktyki;

e.     umożliwić słuchaczowi udział w różnych formach pracy w zależności od jej specyfiki;

f.      udzielić słuchaczowi niezbędnych wskazówek dotyczących obserwowanych i prowadzonych zajęć,         a w szczególności poinformować go o:

-     temacie zajęcia;

-     treści poprzedzających zajęcie i po nim następujących;

-     zakresie materiału, który powinien być realizowany;

-     celach, które powinny być zrealizowane;

-     literaturze, którą słuchacz powinien wykorzystać w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć;

-     posiadanych przez placówkę pomocach dydaktycznych;

g.     zatwierdzić do realizacji scenariusze lub konspekty zajęć przynajmniej dzień wcześniej;

h.     każdorazowo hospitować prowadzone przez słuchaczy zajęcia, omówić je i dokonać oceny w konspekcie lub scenariuszu wraz z uzasadnieniem;

i.      umożliwić słuchaczom wykazanie się inicjatywą i pomysłowością.;

j.      zapoznać słuchacza z własnym warsztatem pracy;

k.     stale nadzorować pracę słuchacza z wychowankami - nie dopuszcza się przypadków przebywania praktykanta z wychowankami bez obecności opiekuna praktyk;

l.      sformułować opinię opisową o przebiegu praktyki i przydatności zawodowej słuchacza, zakończonej oceną wyrażoną stopniem.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 

§10

 

1.     W czasie ciągłych praktyk pedagogicznych słuchacz powinien zrealizować zadania wynikające z programu praktyki a w szczególności:

a.     posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzone w książeczce zdrowia;

b.     zapoznać się z regulaminami placówki i ściśle ich przestrzegać;

c.     ustalić z opiekunem harmonogram praktyki, zgodnie z jej programem;

d.     zapoznać się z dokumentacją placówki;

e.     obserwować czynności i zajęcia prowadzone przez opiekuna;

f.      samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia o różnym charakterze, wynikającym ze specyfiki placówki, po uprzednim ich omówieniu z opiekunem;

g.     przedstawić opiekunowi scenariusz lub konspekt (wg wzoru w Załączniku 1) przynajmniej na dzień przed prowadzeniem zajęć, celem zatwierdzenia go;

h.     przygotować środki dydaktyczne i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć;

i.      przestudiować zalecaną literaturę metodyczną i merytoryczną;

j.      uczestniczyć (w miarę możliwości) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, uroczystościach, wycieczkach, przygotowaniu gazetek, itp.

k.     prezentować aktywną postawę wobec podejmowania dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki pracy danej placówki.

l.      prowadzić dokumentację praktyki zgodnie z ustaleniami Kolegium;

m.    zrealizować program praktyki;

 

A. PROGRAM CIĄGŁEJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU:

-       w grupie dzieci trzyletnich lub czteroletnich - 50 godzin, w tym 10 godzin pracy samodzielnej z dziećmi (2 tygodnie przed III semestrem, minimum 5 godzin dziennie);

-       w grupie dzieci pięcioletnich lub sześcioletnich przedszkolu - 50 godzin, w tym 15 godzin samodzielnej pracy z dziećmi (2 tygodnie przed IV semestrem, minimum 5 godzin dziennie).

 

Treści programowe do realizacji

Zakres wymagań związanych z realizacją programu i oceną praktyk

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

-       strukturą organizacyjną przedszkola,

-       podstawowymi funkcjami,

-       wewnątrzprzedszkolnymi regulaminami,

-       koncepcją pracy wychowawczej,

-       sposobami organizowania i realizowania współpracy  z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

-       organizacją i realizacją WDN,

 

Zapoznanie się z funkcją i zasadami działania takich organów, jak: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,

Rada Przedszkola.

Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji związanej z wymienionymi zasadami funkcjonowania przedszkola,

a w szczególności statutu, planu rozwoju, regulaminów, przepisów BHP.

W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora:

-      udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Przedszkola

    (w zależności od placówki),

-      udział w zebraniach z rodzicami,

-      udział w działaniach podejmowanych w ramach WDN.

 

Sporządzenie protokołu z ich przebiegu.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA OBSERWACJI ZAJĘĆ I JEJ DOKUMENTOWANIA

Obserwowanie czynności wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznych wynikających z organizacji dnia przedszkolnego.

Sporządzenie protokołów z obserwacji zajęć przedpołudniowych, popołudniowych oraz sprawozdań z przebiegu czynności wychowawczo – opiekuńczych.

UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA, PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ

Prowadzenie całodziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej a w szczególności:

Zapoznanie się z miesięcznym planem pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie.

Wykorzystanie miesięcznego planu pracy do bieżącego przygotowania i prowadzenia zajęć.

Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych

w ranku, zajęć przedpołudniowych i popołudniowych.

Przygotowanie scenariusza/konspektu i środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Sprawozdania:

-          z organizowania i nadzorowania leżakowania (dotyczy grup dzieci młodszych),

-          z udziału w czynnościach podejmowanych z inicjatywy dzieci,

-          z udziału w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzenie zajęć indywidualnych w ramach pracy stymulacyjno – kompensacyjnej.

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych

i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia i inne).

 

Sporządzenie scenariusza/konspektu z uwzględnieniem zakresu własnego udziału.

 

Budowanie własnego warsztatu pracy.

Sporządzenie wykazu literatury metodycznej i merytorycznej przydatnej w planowaniu

i organizowaniu zajęć w przedszkolu.

UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY PRACY NAUCZYCIELA I DZIECI

Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego przyjętym przez placówkę do realizacji.

Charakterystyka programu.

Zapoznanie się z warunkami i możliwościami realizowania procesu wychowawczo - dydaktycznego w placówce.

Opis wyposażenia przedszkola, w tym dokonanie oceny warunków do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.

Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela.

Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji dotyczącej dzieci, a także organizacji pracy nauczyciela przedszkola.

Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej.

Ogólna charakterystyka grupy.

Samodzielne prowadzenie obserwacji jednego dziecka i dokumentowanie jej zgodnie ze sposobem dokumentowania obserwacji w placówce lub wg wybranego przez siebie wzoru (np. dziennik obserwacji, arkusz obserwacji, karta obserwacji itp.).

UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZOWANIA WŁASNEJ PRACY I JEJ EFEKTÓW ORAZ PRACY DZIECI

Ocena merytorycznego i metodycznego przygotowania

i prowadzenia zajęć.

Przedstawienie nauczycielowi opiekunowi praktyki scenariusza/konspektu do zatwierdzenia przynajmniej w dniu poprzedzającym prowadzenie zajęć.

Samodzielne dokonanie ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć.

Szczegółowe omawianie toku metodycznego i przebiegu zajęć z nauczycielem opiekunem praktyki.

Odnotowywanie przez nauczyciela opiekuna praktyki, każdorazowo pod scenariuszem oceny przygotowania i prowadzenia zajęć wraz z uzasadnieniem.

Dokonanie analizy, oceny i podsumowania praktyki.

Dokonanie pisemnej ewaluacji praktyki zawierającej:

-          sprawozdanie z jej przebiegu;

-          uwagi na temat pozytywnych i negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki,

-          osiągniętych sukcesów, napotkanych trudności;

-          wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką;

-          wnioski końcowe.

 

 

 

Styczeń 2015
27
Wtorek

Nauczycielu, publikuj tu swoje artykuły, scenariusze...

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.