Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekt ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

 

PROJEKT  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

Przedszkole Publiczne w ZSP w Pewli Ślemieńskiej

rok szkolny 2013/2014

opracowanie: mgr Monika Ponikiewska

Zakres ewaluacji wewnętrznej

I

PROCESY  ZACHODZĄCE  W  PRZEDSZKOLU

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Cel ewaluacji:

Sprawdzenie w jakim stopniu działania nauczycieli i przedszkola dotyczące procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zaplanowane i zorganizowane  oraz czy są monitorowane i doskonalone.

Przedmiot ewaluacji:

Monitorowanie i doskonalenie procesów przebiegających w przedszkolu.

Obszar (1) :

Procesy zachodzące w przedszkolu.

Wymagania (2.3):

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany.

Poziom B

 

 

 

POZIOM WYMAGANIA

PYTANIA 

KLUCZOWE           

KRYTERIA  EWALUACJI

METODY   ZBIERANIA  DANYCH

PRÓBA   BADAWCZA LUB ŹRÓDŁO INFORMACJI

ORGANIZACJA  ZBIERANIA  DANYCH

MONITOROWANIE  DANYCH

Działania nauczycieli i przedszkola dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zaplanowane i zorganizowane.

W jaki sposób nauczyciele planują swoje działania?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?

 

Trafność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczność

Analiza dokumentów prowadzonych przez nauczycielki ( plan roczny, plany miesięczne, zarządzenia i procedury, protokoły rad pedagogicznych oraz zebrań zespołu przedmiotowego),

 

Kwestionariusz wywiadu

 

 

 

Ankieta

 

 

 

 

Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem

 

Kwestionariusz wywiadu

 

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

 

grupa losowo wybranych rodziców (30 osób),

 

grupa losowo wybranych dzieci (30 osób)

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

październik

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

Monitorowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegających w przedszkolu

Na czym polega monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto i w jaki sposób formułuje wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych  i doskonali je?

 

Kto i jak często monitoruje osiągnięcia edukacyjne dzieci?

Efektywność stosowanych metod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafność

 

 

 

 

 

 

Wykonalność

 

Analiza dokumentów prowadzonych przez nauczycielki ( plan roczny, plany miesięczne, zarządzenia i procedury, protokoły rad pedagogicznych oraz zebrań zespołu przedmiotowego, analiza arkuszy obserwacji oraz teczek pracy indywidualnej dzieci),

 

wywiad

 

 

wywiad

 

 

 

 

 

 

wywiad

nauczyciele poszczególnych grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele poszczególnych grup

 

nauczyciele poszczególnych grup

 

 

 

 

 

nauczyciele poszczególnych grup

 

 

październik

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

Wykorzystywanie wynikających  z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci wniosków w doskonaleniu tych procesów oraz planowaniu.

Jakie działania podejmuje przedszkole w celu motywowania swoich wychowanków?

 

 

W jaki sposób wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci są wdrażane w pracy nauczycieli?

Jawność

 

 

 

 

 

 

 

Efektywność stosowanych metod

wywiad

 

 

ankieta

 

 

 

 

wywiad

nauczyciele poszczególnych grup,

 

grupa losowo wybranych rodziców (30 osób)

 

nauczyciele poszczególnych grup

październik

maj

 

 

 

 

 

 

październik

maj

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

EFEKTY  DZIAŁALNOŚCI  DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ  I  OPIEKUŃCZEJ  ORAZ  INNEJ  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ  PRZEDSZKOLA.

Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

A

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji n.t. jakości analizy osiągnięć dzieci i wykorzystywania jej w celu rozwijania umiejętności dzieci.

Przedmiot ewaluacji:

Analiza osiągnięć dzieci i formułowanie wniosków do dalszej pracy.

Obszar (1) :

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Wymagania (1.1):

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Poziom B

 

 

 

POZIOM WYMAGANIA

PYTANIA 

KLUCZOWE           

KRYTERIA  EWALUACJI

METODY   ZBIERANIA  DANYCH

PRÓBA   BADAWCZA LUB ŹRÓDŁO INFORMACJI

ORGANIZACJA  ZBIERANIA  DANYCH

MONITOROWANIE  DANYCH

Diagnozowanie i analiza osiągnięć dzieci przy uwzględnieniu ich możliwości rozwojowych.

Czy proces diagnozy, a następnie jej analiza uwzględnia możliwości nauczycieli i placówki?

 

Jakie działania są podejmowane  do zanalizowania wyników diagnozy?

 

Czy analiza  jest pracą zespołową nauczycieli?

 

 

Do czego służy analiza wyników diagnozy?

 

 

 

 

Jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie?

Czy prawidłowo są odczytywane akty prawne, dokonywana jest ich właściwa interpretacja?

Wykonalność

 

 

 

 

 

 

 

Efektywność stosowanych metod

 

 

 

 

 

 

 

 

Użyteczność

Trafność

 

 

 

 

 

Zgodność z aktami prawnymi

 

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów

 

 

 

 

Wywiad

 

 

 

Analiza dokumentów

 

Wywiad

 

 

 

 

Analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała grupa przedszkolna

 

 

 

 

 

 

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

 

 

Wszyscy nauczyciele  przedszkolni

 

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

Wszyscy nauczyciele przedszkolni

 

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

Pierwsza diagnoza (wstępna):

październik

Analiza osiągnięć:

listopad

 

 

 

Druga diagnoza ( końcowa):

maj

Analiza osiągnięć:

czerwiec

 

Raport: czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

Formułowanie i wdrażanie wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przyczynianie się ich do rozwijania umiejętności dzieci.

Jak są przekazywane rodzicom wyniki diagnozy?

 

Jak i gdzie są prezentowane wyniki w/w ?

 

 

 

W jaki sposób w przedszkolu  wdraża się wnioski po przeprowadzonej diagnozie i jej analizie?

 

Czy dzieci podnoszą poziom swoich umiejętności  w wyniku  wprowadzonych zmian w planach nauczania ?

 

Jawność

 

 

 

 

Jawność

 

 

 

 

 

Skuteczność

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczność

trafność

Analiza dokumentów

 

 

 

Wywiad

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

Obserwacja

Wywiad

Analiza dokumentów

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

 

Wybrana grupa rodziców

Wszyscy nauczyciele przedszkolni

 

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

 

 

 

 

Cała grupa przedszkolna

Wszystkie dokumenty wymienione poniżej

Analiza osiągnięć(1):

listopad

 

 

Wdrażanie wniosków z przeprowadzonych analiz: grudzień – maj

 

Analiza osiągnięć (2):

maj

 

 

 

 

 

 Raport: czerwiec

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

 

 

B

Cel ewaluacji:

Stopień znajomości i przestrzegania norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. 

Przedmiot ewaluacji:

Bezpieczeństwo wychowanków.

Obszar (1) :

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności  statutowej przedszkola.

Wymagania (1.3):

W przedszkolu respektowane są normy społeczne.

Poziom B

 

 

 

 

 

POZIOM WYMAGANIA

PYTANIA 

KLUCZOWE           

KRYTERIA  EWALU

ACJI

METODY   ZBIERANIA  DANYCH

PRÓBA   BADAWCZA LUB ŹRÓDŁO INFORMACJI

ORGANIZACJA  ZBIERANIA  DANYCH

MONITOROWANIE  DANYCH

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się  od nich oczekuje.

Które przepisy prawa  określają w/w zagadnienie?

 

Które dokumenty i regulaminy określają zasady bezpieczeństwa w przedszkolu?

 

 

 

Czy przedszkole informuje rodziców o przestrzeganiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa ?

 

Jaka jest znajomość zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz stosowania norm moralnych wśród pracowników przedszkola, dzieci i rodziców ?

Zgodność  z przepisami prawa

 

 

Różnorodność dokumentów i regulaminów

 

 

 

 

 

Dostępność  i powszechność dokumentów

 

 

 

 

Znajomość przepisów i ich przestrzeganie

Analiza dokumentów

 

 

Analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów

 

 

 

 

 

Ankieta dla rodziców

 

 

Wywiad z nauczycielami

 

Ankieta dla rodziców

 

 

Rozmowa z dzieckiem

Dokumenty wymienione poniżej

 

Dokumenty wymienione poniżej

 

 

 

 

 

Dokumenty wymienione poniżej

 

 

 

 

Rodzice – 50% osób wybranych losowo

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rodzice – 50%  osób wybranych losowo

 

Dzieci – 50% osób wybranych losowo

październik

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

listopad

maj

 

 

październik

maj

 

październik

maj

 

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze

W jaki sposób diagnozuje się w przedszkolu osiągnięcia dzieci?

 

 

 

 

 

Diagnoza zachowań dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów

 

 

Wywiad z nauczycielami

 

 

Dokumenty wymienione poniżej

 

Wszyscy nauczyciele

 

październik

maj

 

październik

maj

 

 

 

 

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

Działania wychowawcze mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań .

 

 

Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminujące zagrożenia ?

 

Jak wzmacniane są zachowania społecznie  pożądane?

Działania  wychowawcze i profilaktyczne

Wywiad z nauczycielami

 

Analiza dokumentów

 

 

 

Wywiad z nauczycielem

 

Analiza dokumentów

Wszyscy nauczyciele

 

Dokumenty wymienione poniżej

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Dokumenty wymienione poniżej

 

październik

 

 

listopad

 

 

 

październik

maj

 

maj

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

W przedszkolu ocenia się skuteczność działań wychowawczych oraz modyfikuje się je w razie potrzeb.

Czy wyciągane są wnioski  ze skuteczności oddziaływań wychowawczych?

 

W jakim stopniu w przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie?

 

 

Czy działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane w razie potrzeb?

Skuteczność oddziaływań

 

 

 

 

Modyfikacja

Wywiad z nauczycielem

 

 

 

 

Rozmowa z dzieckiem

 

 

 

Ankieta dla rodziców

 

 

 

Wywiad z nauczycielem

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Dzieci – 50%  osób wybranych losowo

 

 

Rodzice – 50%  osób wybranych losowo

 

Wszyscy nauczyciele

maj

 

 

 

 

 

październik

maj

 

 

 

październik

 

 

 

październik

maj

Zebrane dane gromadzą nauczyciele przedszkola pod nadzorem osoby wyznaczonej z zespołu.

Dyrektor prowadzi nadzór nad prawidłowością : przebiegu procesu ewaluacji oraz prowadzenia dokumentacji, a także wywiad z nauczycielami .

 

DOKUMENTY  ANALIZOWANE  W  TRAKCIE  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

 

Ø  dziennik zajęć

Ø  miesięczne plany pracy

Ø  protokoły z posiedzeń przedszkolnego zespołu przedmiotowego

Ø  obserwacja pedagogiczna

Ø  realizacja podstawy programowej

Ø  scenariusze zajęć, zebrań z rodzicami, uroczystości, obserwacji pracy nauczyciela, uroczystości

Ø  sprawozdania

Ø  inna dokumentacja placówki

 

 

HARMONOGRAM EWALUACJI

 

Lp.

ZADANIA  DO  WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1.

Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji

 

2 – 27.09.2013 r.

2.

Działania wychowawcze mające na celu .

 

2.09.2012 r. – 27.06.2014 r.

3.

Zatwierdzenie pytań kluczowych przez dyrektora ZSP

 

16 – 20.09.2013 r.

4.

Opracowanie narzędzi badawczych : kwestionariuszy, wzorów zestawień wyników oraz dobór metod

 

23.09 – 4.10.2013 r.

5.

Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi

 

7 – 11.10.2013 r.

6.

Przeprowadzenie  obserwacji wstępnej  oraz rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz ich aktywności.

 

1 – 18.10.2013 r.

7.   

Prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców

 

21.10 - 15.11.2013 r.

8.

Prowadzenie  wywiadu wśród dzieci w oparciu o przygotowany  kwestionariusz

 

7– 31.10.2013 r.

9.

Analiza  dokumentów

 

21– 31.10.2013 r.

10.

Analiza danych uzyskanych z obserwacji

 

28.10 – 19.11.2013 r.

11.

Wprowadzenie zmian w działaniach  wychowawczych.

 

25.11.2013 r. – 6.05.2014 r.

12.

Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi przedszkolnymi

 

6. 05 – 3.06.2014 r.

13.

Prowadzenie wywiadu z nauczycielami przedszkolnymi

 

20 -23.05.2014 r.

14.

Analiza dokumentów

 

6 – 12.05.2014 r.

15.

Pisanie raportu

 

10 – 23.06.2014 r.

16.

Przedstawienie raportu dyrektorowi

 

24 – 27.06.2014 r.

17.

Przedstawienie raportu na Radzie Pedagogicznej

 

24 – 27.06.2014 r.

 

Załączniki:

1.      Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem.

2.      Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem.

 

3.      Ankieta dla rodziców.

Styczeń 2015
28
Środa

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.