Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Arkusz monitoringu realizacji podstawy programowej

Arkusz monitoringu treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1.      Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………………………………………………

2.      Okres sprawozdania.                         Rok szkolny ……………/……………, sem. ………

3.      Grupa                                                  ……

Treści nauczania

Poziom opanowani

- -

+/-

+ +

1.    Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 

 

 

1.1.     obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;

 

 

 

1.2.     grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

 

 

 

1.3.     przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 

 

 

1.4.     w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

 

 

 

1.5.     wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

 

 

 

1.6.     umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania;

 

 

 

1.7.     wie, komu można podawać takie informacje.

 

 

 

2.    Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

 

 

2.1.     umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

 

 

 

2.2.     właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

 

 

 

2.3.     samodzielnie korzysta z toalety;

 

 

 

2.4.     samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

 

 

 

2.5.     utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

 

 

3.    Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

 

 

3.1.     zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

 

 

 

3.2.     mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

 

 

 

3.3.     uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 

 

 

3.4.     w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

 

 

 

4.    Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

 

 

4.1.1.  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 

 

4.2.     przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

 

 

 

4.3.     grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 

 

 

4.4.     stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

 

 

5.    Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

 

 

5.1.     dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

 

 

 

5.2.     dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

 

 

 

5.3.     jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

 

 

 

5.4.     uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

 

 

6.    Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

 

 

6.1.     wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

 

 

 

6.2.     orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 

 

 

6.3.     zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

 

 

 

6.4.     wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

 

 

 

6.5.     próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;

 

 

 

6.6.     ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

 

 

7.    Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 

 

 

7.1.     wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

 

 

 

7.2.     odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;

 

 

 

7.3.     umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

 

 

8.    Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

 

 

8.1.     śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;

 

 

 

8.2.     chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

 

 

 

8.3.     dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

 

 

 

8.4.     tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

 

 

 

8.5.     w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

 

 

9.    Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

 

 

 

9.1.     przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

 

 

 

9.2.     umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 

 

 

9.3.     wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

 

 

 

10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

 

 

10.1.wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 

 

 

10.2.używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

 

 

 

10.3.interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

 

 

11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

 

 

11.1.rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

 

 

 

11.2.podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

 

 

 

11.3.wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr;

 

 

 

11.4.stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

 

 

12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

 

 

12.1.wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

 

 

 

12.2.wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

 

 

 

12.3.potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;

 

 

 

12.4.wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

 

 

13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

 

 

13.1.liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 

 

 

13.2.wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 

 

 

13.3.ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

 

 

 

13.4.rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

 

 

 

13.5.wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

 

 

 

13.6.zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

 

 

14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

 

 

14.1.potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

 

 

 

14.2.potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

 

 

 

14.3.dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

 

 

 

14.4.interesuje się czytaniem i pisaniem;

 

 

 

14.5.jest gotowe do nauki czytania i pisania;

 

 

 

14.6.słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich;

 

 

 

14.7.interesuje się książkami;

 

 

 

14.8.układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby;

 

 

 

14.9.wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 

 

 

14.10.                  rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

 

 

15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

15.1.wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

 

 

 

15.2.zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

 

 

 

15.3.wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

 

 

 

15.4.nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

 

 

 

15.5.wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Data wypełnienia   ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___         ……………………………………………

                                                   r     r      r      r            m    m          d     d                Podpis nauczyciela

 

Styczeń 2015
25
Niedziela

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.